OCHRONA DANYCH

Klauzula informacyjna dla kontrahentów
SOREX-PRZEOREK JÓZEF PRZEOREK

NIP:8821220221

SOREX SOBOLEWSKI KATARZYNA JAWORSKA

NIP: 8822018042

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jak:
imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko oraz inne podobne, jest:

SOREX PRZEOREK –
JÓZEF PRZEOREK

NIP: 8821220221

ul. Sanatoryjna 2
58-250 Pieszyce

SOREX SOBOLEWSKI –
KATARZYNA JAWORSKA

NIP: 8822018042

ul. Sanatoryjna 2
58-250 Pieszyce
Kontakt możliwy jest pod adresem: sorex@sorex-sc.eu, sorexsc1@gmail.com

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko / funkcja, oraz inne podobne.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia współpracy handlowej i gospodarczej między Administratorem a Panią/Panem lub między Administratorem a reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym i utrzymującym infrastrukturę IT oraz podwykonawcom Administratora, wykonującym usługi na jego rzecz, jak nap. bankom, firmom spedycyjnym i kurierskim dostarczającym towar etc.

4. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe w wyniku otrzymania od Pani/Pana wiadomości mailowej, w wyniku rozmowy telefonicznej z Panią/Panem, w wyniku wizyty Przedstawiciela Handlowego lub innego przedstawiciela Administratora lub w wyniku uzyskania ich na stronach internetowych ogólnie dostępnych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej i papierowej do czasu wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw może dotyczyć również rodzaju przetwarzanych danych osobowych, gdy Pan/Pani twierdzi, że Administrator przetwarza także inne dane, niż wymienione w pkt 1 niniejszej wiadomości.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do ich przenoszenia.

7. Ma Pani/Pan, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z poważaniem
Właściciele oraz Kierownictwo S O R E X

Strony internetowe